Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Drewniana Oaza Magdalena Świrko

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Drewniana Oaza Magdalena Świrko z siedzibą w Luboniu, ul. Puszkina 38, 62-030 Luboń, NIP 9721065649.

 1. Zasady zbierania danych osobowych
 2. Drewniana Oaza Magdalena Świrko, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. CEIDG, KRS).
 3. Drewniana Oaza Magdalena Świrko uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak, NIP, REGON);

III. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Drewniana Oaza Magdalena Świrko zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Drewniana Oaza Magdalena Świrko dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. Drewniana Oaza Magdalena Świrko zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. Drewniana Oaza Magdalena Świrko przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Drewniana Oaza Magdalena Świrko oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 1. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
 2. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tym w szczególności,; – podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe- na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy TaxCoach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – podmioty świadczące usługi informatyczne i dostawcy IT; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy IT Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie – dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu podmiotu przekazującego, c) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, d) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne w tym firmy audytorskie, e) podmioty przetwarzające dane w celu doradztwa prawnego, windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Drewniana Oaza Magdalena Świrko przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawa osób, których dane przetwarza Drewniana Oaza Magdalena Świrko
 5. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 6. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne
 7. Prawo żądania usunięcia danych
 8. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 9. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 10. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 11. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 12. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 13. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 14. Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z firmą Drewniana Oaza Magdalena Świrko w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Drewniana Oaza Magdalena Świrko wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.