Pozwolenie budowlane na domek ogrodowy

Pozwolenie na budowę to dokument wystawiany w odpowiednim dla inwestycji starostwie przez wydział architektury.

Procedury prowadzące do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę mogą różnić się w zależności od lokalnych wymagań i przepisów prawa.

Jak zdobyć pozwolenie na budowę domu krok po kroku:

Krok 1.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub warunków zabudowy (WZ). Takie dokumenty można uzyskać w urzędzie gminy. W przypadku gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Można to uzyskać poprzez złożenie wniosku w urzędzie.

 • Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Czas to ok. 14 – 30 dni.
 • Wypis z miejscowego planu uzyskuje się o wiele szybciej w przypadku gdy działka jest objęta planem zagospodarowania
 • Należy wybrać odpowiedni projekt, tak aby pasował do obowiązujących wymagań urzędowych oraz do uwarunkowań działki. Aby mieć taką pewność należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki.

Krok 2.

W Polsce do wykonania projektu budowlanego wymagana jest mapa sytuacyjno-wysokościowa. Wykonywana jest ona przez uprawnionego geodetę. Jest to mapa w skali 1:500 do celów projektowych. Na takiej mapie architekt adaptujący naniesie obrys naszego domu. W celu sprawdzenia poziomu wód gruntowych oraz nośności terenu można zlecić wykonanie badań geotechnicznych.

Krok 3.

Najważniejszym załącznikiem jest projekt budowlany, który sporządza architekt – otrzymujemy od niego 4 egzemplarze z czego jeden należy zostawić w urzędzie, drugi do organu nadzoru budowlanego. Dwa pozostałe wracają do nas. Jeden z nich zostanie udostępniony kierownikowi budowy.

Odpowiedni projekt domu to kluczowa kwestia. Najważniejsze aby spełniał on wytyczne określone przez urząd konkretnej gminy, pasował do wymiarów działki. Przede wszystkim powinien on spełniać nasze wymagania.

Elementy projektu budowlanego:

 • część opisowa
 • część architektoniczna
 • część konstrukcyjna
 • część instalacyjna
 • charakterystyka energetyczna
 • zgoda na zmiany

Krok 4.

Kolejnym krokiem jest dostosowanie projektu gotowego do warunków terenowych. Należy tu uwzględnić strefy wiatrowe, śniegowe, przemarzania. Architekt może również dokonać zmian w projekcie na naszą prośbę.

Następnie wykonywany jest projekt zagospodarowania terenu, na aktualnej mapie. W skład projektu wchodzą: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni. ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych, i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (Art. 34, pkt. 3, ust. 1)

Adaptacja projektu gotowego do działki jest najważniejszym etapem aby uzyskać pozwolenie na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu. Jest to mapa działki, na której zaznaczono: obrys domu, przyłącza, małą architekturę, projektowaną zieleń, instalacje itp.

Krok 5.

Następnie musimy uzyskać warunki techniczne dostawy mediów takich jak:

 • energia elektryczna
 • gaz
 • woda
 • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych

Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

Jednym z ważnych dokumentów jest opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działającego w starostwie w wydziale geodezji. Opinia ustala odległości między projektowanymi obiektami: budynkami, sieciami, zjazdami, jak również w stosunku do granic działek i innych obiektów.

Krok 6.

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego. Wśród tych egzemplarzy powinny być zawarte opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanego
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich
 • warunki techniczne dostawy mediów

Pozwolenie na budowę zgodnie z treścią art. 32 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.) może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • złożył oświadczenie /pod rygorem odpowiedzialności karnej/ o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji, adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki)

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawa budowlanego, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu przez inwestora błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35, pkt. 3 Ustawy – Prawo budowlane).

 Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Drewniana Oaza Wanny Spa i Sauny

Salon wystawowy

ul. Puszkina 38, 62-030 Luboń

Godziny otwarcia

Pon - Pt
9:00 - 16:00